R O D O


Ochrona Danych osobowych w firmie Gas.net Mirosław Tomala


Informuję, iż od 25 maja 2018 r. stosowane jest ogólne rozporządzenie w sprawie danych osobowych (zwane dalej „RODO”).

W ramach dopasowania moich działań do wymogów RODO a także w celu zapewnienia informacji o tym jak przetwarzam dane osobowe, zgodnie z art. 13 ust 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”), informuję, iż

Administratorem Danych Osobowych jest firma Gas.net Mirosław Tomala z siedzibą w Wilkowicach ul.Krzywa 15 , 43-365

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

Przetwarzam Państwa dane w następujących celach:

 1. nawiązania lub zachowania relacji biznesowych pomiędzy Państwem a moją firmą (m.in. ofertowanie, wykonanie zawartych umów, rozpatrywanie reklamacji, dokonanie rozliczeń finansowych)
 2. prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i moich usług  (jeśli wyrazili Państwo na to zgodę)
 3. przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, (jeśli wyrazili Państwo na to zgodę)
 4. przechowywania danych dla zapewnienia rozliczalności (w tym wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa),
 5. ustalenia, ochrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń,
 6. przechowywania danych dla celów archiwalnych.

Podstawy prawne przetwarzania:

Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 (a), art. 6 ust. 1 (b), art. 6 ust. 1 (c) lub art. 6 ust. 1 (f) ogólnego rozporządzenia 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przetwarzania danych osobowych („RODO”).

Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez moją firmę jest nawiązanie lub zachowanie relacji biznesowych oraz marketing bezpośredni produktów i usług firmy Gas.net.

W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie, możecie ją Państwo wycofać w każdym czasie pisząc na adres siedziby firmy lub mail.

Informacja o odbiorcach Twoich danych osobowych:

Jeśli będzie to konieczne, będę przekazywał Państwa dane osobowe w celu wykonywania moich usług. Będę przekazywać dane takim kategoriom podmiotów jak:

 1. osobom upoważnionym prze ze mnie , moim pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
 2. podmiotom przetwarzającym, którym zlecę to zadanie, np. firmom zajmującym się obsługą moich systemów teleinformatycznych lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne, firmom świadczącym na moją rzecz usługi takie jak m.in.: kurierski, bankowe, prawne, ubezpieczeń
 3. podmiotom publicznym, jeżeli będzie to wynikało z obowiązku nałożonego przez przepisy prawa.

Skąd pozyskałem Państwa dane?

Dane osobowe, które przetwarzam, pozyskałem bezpośrednio od Państwa lub podmiotu, który Państwo reprezentujecie.

Przekazywanie danych za granicę

W przypadku kiedy będzie to konieczne Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do krajów spoza Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego czyli do „państw trzecich”. W takich przypadku gwarantuję Państwu bezpieczeństwo danych poprzez zawarcie stosownych umów z podmiotami ze wskazanych krajów, zawierających klauzule gwarancji bezpieczeństwa danych osobowych.

Okres przechowywania danych osobowych:

Państwa dane osobowe będą przeze mnie przetwarzane do momentu wycofania przez Państwa zgody (w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest zgoda), wniesienia przez Państwa ewentualnego sprzeciwu (w przypadku kiedy podstawą przetwarzania jest mój prawnie uzasadniony interes) lub do czasu wykonania umowy (w przypadku kiedy podstawą przetwarzania jest zawarta umowa), a po jego ustaniu przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych o w stosunku do niego a także przez okres przewidziany przepisami prawa podatkowego.

Państwa prawa:

 1. prawo żądania dostępu do Państwa danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również przenoszenia Państwa danych osobowych,
 2. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (od 25 maja 2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych), gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO,
 3. tam, gdzie wyraziliście Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w każdej chwili prawo do jej cofnięcia
 4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania opartego na naszym prawnie uzasadnionym interesie.

Dobrowolność podania danych osobowych:

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi mi świadczenie usług na Państwa rzecz, w tym realizację zawartej umowy i przeprowadzenie procesu płatności oraz wysyłki.

Zautomatyzowane przetwarzanie:

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.